СЕМИНАР 2017 – представени доклади

Материали, използвани в ядрената енергетика
Галя Димова, АЕЦ Козлодуй

Ядрен горивен цикъл – видове, усъвършенстване, икономика на горивния цикъл. Ядрени горива – развитие, съвременни горива, изисквания при експлоатацията и съхранението
Данаил Христов, АЕЦ Козлодуй

Експлоатация на ядрени съоръжения – особености, изисквания към персонала, обучение
Румен Христов, АЕЦ Козлодуй

Влияние на човешкия фактор върху безопасната експлоатация на ядрените съоръжения. Управление на ядрените знания
Здравка Цолова, Милко Камбуров, АЕЦ Козлодуй

Водохимични режими в ядрената енергетика – видове, влияние върху надеждната работа и безопасността.
Катя Минкова, АЕЦ Козлодуй

Управление на РАО
Васил Хрисчев, ЕНПРО Консулт (докладът не може да бъде предоставен)

Осигуряване безопасното съхранение на опасни вещества (хидразин)
Георги Мойкински, ЕНПРО Консулт (докладът не може да бъде предоставен)

Ядрени аварии – история, развитие, предотвратяване и управление на тежки аварии. Термохидравлични анализи на работни и аварийни режими
Ваня Саръева, ЕНПРО Консулт (докладът не може да бъде предоставен)

Основни аспекти в разработването на ВАБ ниво 1
Божана Маринова, Риск Инженеринг  

Основни аспекти в разработването на ВАБ ниво 2, тежки аварии
Калиопа Манчева, Риск Инженеринг

Основни системи и оборудване по управлението на радиоактивни отпадъци от работата на АЕЦ. Управление на радиоактивни отпадъци от ядрени приложения
Анатоли Цветанов и Емилия Банова, ДПРАО

Извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения – методи, особености, напредък и предизвикателства
Момчил Казаков, ДПРАО

Радиационна защита – въздействие на йонизиращите лъчения, методи за предпазване, защита на населението
Явор Андреев, ТИТА Консулт

Мястото на ядрената енергетика в социално-икономическата среда на България
Атанас Тасев, Енергиен експерт