За авторите

 Докладите трябва да бъдат в обем до 15 страници и да попадат в една от тематичните области на конкурса:

 • Съвременни ядрени енергийни източници
 • Ядрената енергия и околната среда
 • Ядрената енергия като възобновяем източник на енергия
 • Приложения на ядрената техника
 • Медицинска физика
 • Физика на елементарните частици
 • Нови открития в ядрената физика
 • Ядрената енергия в България – днес и утре
 • Преработване и съхранение на радиоактивни отпадъци
 • Удължаване на срока на експлоатация на ядрени съоръжения
 • Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения


Оценяващото жури класира докладите на два етапа – предварителна оценка на писмената част и оценка на устното представяне на финала.

Готовите доклади можете да предадете като използвате онлайн формата за автори или като ги изпратите на адрес filipov@tu-sofia.bg.