Конкурс 2015

 

СПИСЪК НА АВТОРИТЕ
(ПО АЗБУЧЕН РЕД)


Бакалаври (ІІІ и ІV курс)

 1. Венелин Русанов
  Принципи на Мъосбауеровата спектроскопия. Приложения.
 2. Елена Костадинова
  Гама и неутронна дефектоскопия
 3. Илиян Григоров
  Конструктивни особености на реактори с бързи неутрони и топлоносител течен натрий
 4. Милена Стоянова
  Перспективи за използване на термоядрен синтез. Основни насоки.
 5. Мирослав Борисов
  Доклад за състоянието на световната атомна енергетика 2013
 6. Светлана Вълчева
  Усъвършенстван ядрен горивен цикъл (advanced nuclear fuel cycle)с трансмутация на актинидите
 7. Християн Колев
  Ториев горивен цикъл с разтопени соли

Магистри (І курс)

 1. Даниел Коларов
  Системи за безопасност – сравнение между ВВЕР 1000 и AP 1000
 2. Любомир Кандов
  Възможности за прилагане на мерки за защита на населението в случай на тежка радиационна авария
 3. Мариела Младенова
  Вероятностен анализ на безопасността
 4. Селда Црънкова
  Перспективи и тенденции в развитието на Ядрената Енергетика
 5. Спас Спасов
  Определяне изменението на неутронния поток за кампанията на ядрено гориво
 6. Станислав Пирков
  Ядрените мощности в България – днес и утре
 7. Станислав Яначков
  Програмна реализация на модел за изчисление на пусковите характеристики на реактори от типа ВВЕР
 8. Христослава Гайтанджиева
  Оценка на риска при възникване на ядрена авария
 9. Цветелина Беширова
  Перспективи за използване на торий като ядрено гориво

Докторанти

 1. Гергана Герова
  Приложение на методите на Рунге – Кута за решаване на уравненията за отравяне на ядрения реактор
 2. Ивайло Найденов
  Приложение на методиката “FOM” за оценка на пригодността на плутоний, произведен в енергийни реактори, за направа на ядрен експлозив
 3. Костадин Зашев
  Възможности за получаване на материали за ядрени оръжия в реактори ВВЕР-1000