Студентски стажове и практики

snimka SP.png

Техническият университет – София е партньор на МОН по проект BG05M2OP001-2.002-0001 “Студентски практики”, финансиран по Оперативната програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Първата фаза на проекта ще се реализира до 31.12.2017 г., като в него ще могат да се включат 1761 студента от ТУ-София.
Всеки студент има право да бъде включен в практическо обучение по проекта веднъж в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една образователно-квалификационна степен (веднъж като „бакалавър“ и веднъж като „магистър“).
Около 46 000 студенти от всички висши училища в България ще могат да участват в проекта, като е необходимо предварително да се регистрират в информационната система .
Всички студенти, преподаватели  и  работодатели  могат да се запознаят предварително с Инструкцията, публикувана на сайта на „Студентски практики“.